THỂ TÍCH HÌNH NÓN

vtczone.vn: Qua bài xích Công thức tính: Hình Nón & bài tập tham khảo cùng tổng phù hợp lại các kiến thức về hình nón và hướng dẫn lời giải chi tiết bài tập áp dụng.

Bạn đang xem: Thể tích hình nón


I. HÌNH NÓN LÀ HÌNH GÌ?

Trong hình học không gian, lúc xoay một tam giác vuông xung quanh trục của nó (một cạnh góc vuông) một vòng ta được hình tròn nón.

Ví dụ: Hình nón.


*

*

Công thức tính diện tích s xung quanh hình nón bởi tích pi nửa đường kính mặt ước đáy cùng với độ dài con đường sinh khối nón, như sau:

(S_xq=pi rl)

Trong đó:

(S_xq): diện tích s xung quanh hình nón.r: độ dài bán kính mặt cầu đáy.h: độ dài chiều cao nối từ đáy tới đỉnh hình nón.l: độ dài con đường sinh của hình nón.

Công thức tính diện tích s toàn phần hình nón bằng tổng diện tích xung quanh và diện tích đáy khối nón, như sau:

(S_tp=S_xq+S_d=pi rl+pi r^2)

Trong đó:

S: diện tích toàn phần hình nón.

Xem thêm: Phim Ma Khmer Xem Vừa Sợ Vừa Cười ], Phim Ma Khmer

r: độ dài nửa đường kính mặt cầu đáy.h: độ dài độ cao nối từ lòng tới đỉnh hình nón.l: độ dài mặt đường sinh của hình nón.

III. THỂ TÍCH HÌNH NÓN

Công thức tính thể tích hình nón bằng 1/3 pi độ cao hình nón với bình phương bán kính mặt mong đáy, như sau:

(V=dfracpi r^2 h3)

Trong đó:

V: thể tích hình nón.r: độ dài nửa đường kính mặt mong đáy.h: độ dài chiều cao nối từ lòng tới đỉnh hình nón.

IV. BÀI TẬP THAM KHẢO DIỆN TÍCH VÀ THỂ TÍCH HÌNH NÓN

Ví dụ: Tính thể tích và diện tích toàn phần của hình nón biết nửa đường kính mặt cầu đáy nhiều năm 3m với độ dài độ cao nối từ đáy tới đỉnh hình nón là 4m.

Lời giải tham khảo:

Áp dụng cách làm Pitago, đường sinh của hình nón là:

(l=sqrtr^2+h^2=sqrt3^2+4^2=5(m))

Áp dụng cách làm tính thể tích của hình nón, ta hoàn toàn có thể tích của hình nón đã cho là:

(V=dfracpi r^2 h3=dfracpi .3^2 .43=12pi (m^3))

Áp dụng phương pháp tính diện tích toàn phần hình nón, ta có diện tích s toàn phần hình nón đã mang lại là: