LỊCH PHÁT SÓNG VTV THỨ 5 NGÀY 17/11/2016

MỤC LỤC VĂN BẢN
*

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam Độc lập - tự do thoải mái - hạnh phúc ---------------

Số: 16/2022/QĐ-UBND

Cao Bằng, ngày 03 tháng 6 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠNVÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH CAO BẰNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG

Căn cứ lao lý Tổ chứcchính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; và lý lẽ sửa đổi, bổ sung một sốđiều của khí cụ Tổ chức chính phủ nước nhà và cơ chế Tổ chức cơ quan ban ngành địa phương ngày 22tháng 11 năm 2019;

Căn cứ hiện tượng Ban hànhvăn bản quy bất hợp pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015 và phương pháp sửa đổi, bổ sung mộtsố điều của Luật ban hành văn bản quy phi pháp luật ngày 18 mon 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng bốn năm năm trước của cơ quan chỉ đạo của chính phủ quy định tổ chức những cơquan trình độ chuyên môn thuộc Ủy ban quần chúng. # tỉnh, thành phố trực nằm trong Trung ương;Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14 mon 9 năm 2020 của chính phủ sửa đổi, bổsung một số trong những điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng bốn năm 2014 củaChính phủ;

Căn cứ Thông tứ số08/2021/TT-BVHTTDL ngày thứ 8 tháng 9 năm 2021 của cục trưởng cỗ Văn hóa, Thể thaovà phượt hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền lợi và nghĩa vụ của Sở Văn hóa, thể thao vàDu lịch, Sở văn hóa truyền thống và Thể thao, Sở du ngoạn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;Phòng văn hóa và thông tin thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện;

Theo ý kiến đề nghị của Giámđốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Bạn đang xem: Lịch phát sóng vtv thứ 5 ngày 17/11/2016

QUYẾT ĐỊNH:

Điều1. Ban hành kèm theo quyết định này luật chức năng, nhiệm vụ, quyền hạnvà tổ chức cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, thể dục thể thao và du ngoạn tỉnh Cao Bằng.

Điều2. Quyết định này có hiệu lực thi hành tính từ lúc ngày 13 mon 6 năm 2022 vàthay thế ra quyết định số 15/2016/QĐ-UBND ngày 06 tháng 9 năm năm nhâm thìn của Ủy ban nhândân thức giấc Cao Bằng ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền lợi và nghĩa vụ và cơ cấu tổ chức tổchức của Sở Văn hóa, thể dục thể thao và phượt tỉnh Cao bởi và quyết định số08/2019/QĐ-UBND ngày 18 tháng 4 năm 2019 của Ủy ban quần chúng. # tỉnh Cao bởi vềviệc sửa đổi, bổ sung cập nhật một số điều của quyết định số 15/2016/QĐ-UBND ngày 06tháng 9 năm năm 2016 của Ủy ban dân chúng tỉnh Cao Bằng phát hành Quy định chức năng,nhiệm vụ, quyền lợi và nghĩa vụ và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, thể thao và du lịch tỉnhCao Bằng.

Điều3. Chánh văn phòng và công sở Ủy ban quần chúng. # tỉnh, chủ tịch Văn hóa, Thể thao và Dulịch, người đứng đầu Sở Nội vụ và thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan, Chủtịch Ủy ban nhân dân những huyện, thành phố phụ trách thi hành Quyết địnhnày./.

chỗ nhận: - Như Điều 3; - bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; - Cục khám nghiệm văn bản quy bất hợp pháp luật - bộ Tư pháp; - TT. Thức giấc ủy; - TT. HĐND tỉnh; - nhà tịch, những PCT ủy ban nhân dân tỉnh; - Ban tổ chức Tỉnh ủy; - Sở tứ pháp; - các PCVP ủy ban nhân dân tỉnh; - UBND các huyện, thành phố; - Trung tâm thông tin - VP ủy ban nhân dân tỉnh; - Trang thông tin điện tử Sở VHTTDL; - Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Hoàng Xuân Ánh

QUY ĐỊNH

ChươngI

VỊ TRÍ, CHỨCNĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

Điều1. Vị trí và chức năng

1. Sở Văn hóa, Thể thaovà phượt là cơ quan trình độ thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, tham mưu, góp Ủyban quần chúng tỉnh triển khai chức năng làm chủ nhà nước về: Văn hóa, gia đình,thể dục, thể thao, du ngoạn và lăng xê (không bao gồm nội dung quảng cáo trênbáo chí, trên môi trường thiên nhiên mạng, trên xuất phiên bản phẩm cùng quảng cáo tích hòa hợp trêncác sản phẩm, thương mại dịch vụ bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin); việc sử dụngQuốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca, chân dung chủ tịch Hồ Chí Minh và thực hiện các nhiệmvụ, quyền hạn theo sự phân cấp, ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, chủ tịch Ủyban nhân dân tỉnh.

2. Sở Văn hóa, Thể thaovà du lịch có tư phương pháp pháp nhân, bao gồm con vết và thông tin tài khoản riêng; chịu đựng sự chỉ đạo,quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban quần chúng tỉnh, đôi khi chịusự chỉ đạo, khám nghiệm về nghiệp vụ của bộ Văn hóa, Thể thao cùng Du lịch.

Điều2. Trọng trách và quyền hạn

Sở Văn hóa, thể dục thể thao vàDu lịch triển khai nhiệm vụ, quyền lợi theo chính sách tại Điều 4 Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm năm trước của chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên mônthuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc tw được sửa đổi, bổsung tại khoản 1, khoản 2 Điều 1 Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 9năm 2020 của chính phủ sửa đổi, bổ sung cập nhật một số điều của Nghị định số24/2014/NĐ-CP vả phần đa nhiệm vụ, quyền lợi cụ thể, quyền hạn rõ ràng trong lĩnhvực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và phượt như sau:

1. Về di tích văn hóa:

a) Tổ chức triển khai quyđịnh, giải pháp huy động, quản ngại lý, sử dụng những nguồn lực để bảo đảm an toàn và phát huygiá trị di sản văn hóa trên địa phận tỉnh sau khoản thời gian được phê duyệt;

b) tổ chức nghiên cứu,sưu tầm, kiểm kê với lập hồ sơ di sản văn hóa truyền thống phi trang bị thể sinh sống địa phương; cung cấp phépnghiên cứu, học hỏi di sản văn hóa truyền thống phi đồ gia dụng thể trên địa bàn cho những người Việt Namđịnh cư nghỉ ngơi nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài;

c) cai quản lý, lí giải tổchức những hoạt động đảm bảo an toàn phát huy quý giá di sản văn hóa, liên hoan truyền thống,tín ngưỡng thêm với di tích, nhân vật lịch sử trên địa bàn tỉnh;

d) tổ chức kiểm kê, lậpdanh mục, lập hồ sơ xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa và danh lam win cảnhtrên địa phận tỉnh;

đ) Thẩm định, đề nghịphê duyệt trọng trách lập quy hoạch cùng quy hoạch bảo quản, tu bổ, hồi phục di tíchthuộc thẩm quyền của chủ tịch Ủy ban quần chúng tỉnh; thẩm định dự án công trình bảo quản,tu bổ, phục sinh di tích, báo cáo kinh tế - nghệ thuật bảo quản, tu bổ, phục hồidi tích so với di tích cung cấp tỉnh trình quản trị Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt;tham gia ý thi công kế phiên bản vẽ thi công bảo quản, tu bổ, hồi phục di tích cấptỉnh; tham gia ý kiến so với hồ sơ tu sửa cấp thiết, bảo quản định kỳ di tíchhoặc đối tượng kiểm kê di tích; thẩm định dự án công trình cải tạo, xây dựng các côngtrình nằm xung quanh khu vực đảm bảo di tích cung cấp tỉnh có khả năng tác động đến cảnhquan, môi trường xung quanh của di tích; cấp, cấp lại, thu hồi Chứng chỉ hành nghề tu bổdi tích với Giấy chứng nhận hành nghề đối với tổ chức hành nghề tu bổ di tích cótrụ sở trên địa bàn;

e) chào đón hồ sơ, hướngdẫn thủ tục, trình cấp tất cả thẩm quyền cấp giấy phép thăm dò, khai thác khảo cổ,khai quật khẩn cấp; theo dõi, giám sát việc thực hiện nội dung giấy phép khaiquật sinh sống địa phương; kiểm tra soát, đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnhquy hoạch khảo cổ;

g) đánh giá hiện đồ vàhồ sơ hiện tại vật đề xuất công nhận báu vật quốc gia của kho lưu trữ bảo tàng tỉnh, ban hoặctrung tâm quản lý di tích, kho lưu trữ bảo tàng ngoài công lập, tổ chức, cá thể là chủ sởhữu hoặc đang thống trị hợp pháp hiện thiết bị trên địa bàn tỉnh;

h) tổ chức việc thu nhận,bảo quản các di vật, cổ vật, bảo bối quốc gia bởi tổ chức, cá thể giao nộp vàthu giữ trên địa phận tỉnh theo chính sách của pháp luật; tổ chức triển khai đăng ký và quảnlý di vật, cổ vật, bảo bối quốc gia; cấp chứng chỉ hành nghề so với chủ cửahàng giao thương mua bán di vật, cổ vật, bảo bối quốc gia; cấp thủ tục phép làm phiên bản sao di vật,cổ vật, báu vật quốc gia thuộc di tích quốc gia, di tích cấp tỉnh, kho lưu trữ bảo tàng cấptỉnh cùng sở hữu tư nhân sống địa phương; cấp, cấp cho lại, tịch thu giấy chứng nhận đủđiều kiện sale giám định cổ vật so với cơ sở kinh doanh giám định tất cả trụsở bên trên địa bàn; đề xuất Bộ trưởng bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có thể chấp nhận được đưadi vật, cổ vật thuộc sở hữu tư nhân ra nước ngoài để trưng bày, triển lãm,nghiên cứu giúp hoặc bảo quản;

i) chứng thực điều kiện đốivới việc thành lập và hoạt động bảo tàng tỉnh và đk được cấp thủ tục phép vận động đốivới kho lưu trữ bảo tàng ngoài công lập trên địa phận tỉnh; coi xét, ra quyết định việc nhờ cất hộ vănbản đề xuất và hồ sơ xếp hạng kho lưu trữ bảo tàng hạng II, III so với bảo tàng cung cấp tỉnh,bảo tàng không tính công lập đến chủ tịch Ủy ban dân chúng tỉnh để tổ chức triển khai thẩm địnhviệc xếp hạng bảo tàng; góp ý đề nghị phê duyệt dự án trưng bày kho lưu trữ bảo tàng cấp tỉnh,dự án trưng bày đơn vị lưu niệm bởi vì tỉnh quản lí lý;

k) Kiểm tra, đo lường vàphối hợp với các đơn vị thuộc bộ Văn hóa, thể dục và phượt kiểm tra đại lý bồidưỡng và vấn đề tổ chức thực hiện Chương trình bồi dưỡng kỹ năng và kiến thức về bảo quản,tu bổ, hồi phục di tích lịch sử hào hùng - văn hóa, danh lam chiến thắng cảnh trên địa phận tỉnh;

l) Là cơ sở thường trựctham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh nhằm trình Hội đồng nhân dân tỉnh về: Đặt tên, đổitên đường, phố, quảng trường, công trình công cộng ở địa phương.

2. Về nghệ thuật biểu diễn:

a) Tham mưu, trình Ủyban quần chúng tỉnh thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước hoặc phân cấp, ủy quyềnthực hiện tại nhiệm vụ làm chủ nhà nước, xử lý thủ tục hành chính so với hoạtđộng thẩm mỹ biểu diễn nằm trong phạm vi làm chủ của tỉnh giấc theo phương pháp của phápluật và tổ chức thực hiện sau thời điểm được phê duyệt;

b) lí giải và tổ chứcthực hiện quy hoạch có tương quan đến những đơn vị nghệ thuật và thẩm mỹ biểu diễn ở trong phạmvi quản lý của tỉnh giấc theo lao lý của pháp luật;

c) cấp văn bản xác nhậncá nhân vn dự thi bạn đẹp, người mẫu chân dài ở quốc tế theo lý lẽ củapháp luật.

3. Về điện ảnh:

a) Tổ chức tiến hành kếhoạch sử dụng ngân sách chi tiêu nhà nước bảo đảm an toàn kinh phí vận động chiếu phim tại rạp,chiếu phim giữ động ship hàng nhiệm vụ chủ yếu trị, thôn hội, đối ngoại, giao hàng thiếunhi, đồng bào dân tộc, miền núi và lực lượng vũ trang;

b) Làm nhiệm vụ thườngtrực Hội đồng thẩm định kịch phiên bản văn học so với việc cung ứng phim đặt đơn hàng từngân sách bên nước, Hội đồng thẩm định và đánh giá phim cấp cho tỉnh theo biện pháp của pháp luậtvề năng lượng điện ảnh;

c) Cấp, thu hồi giấyphép phổ biến phim phóng sự, phim tài liệu, phim khoa học, phim hoạt hình, phimcó thực hiện hiệu ứng quan trọng đặc biệt tác cồn đến bạn xem phim vày cơ sở điện hình ảnh trênđịa bàn tỉnh cung ứng hoặc nhập khẩu;

d) Cấp, thu hồi giấyphép phổ biến phim truyện do đại lý điện ảnh trên địa phận tỉnh chế tạo hoặc nhậpkhẩu theo chế độ của điều khoản về điện ảnh;

đ) Kiểm tra việc phổ biếnphim sinh hoạt rạp, phim chiếu giữ động, phim phân phát trên những phương tiện không giống tại các điểmhoạt đụng văn hóa, vui chơi, vui chơi giải trí công cộng;

e) hướng dẫn tổ chức triển khai thựchiện và khám nghiệm việc triển khai các công cụ về sale băng đĩa phim cùng cáchoạt rượu cồn điện hình ảnh khác trên địa bàn tỉnh.

4. Về mỹ thuật, nhiếp ảnh,triển lãm:

a) Tổ chức triển khai cáchoạt động mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm thuộc phạm vi làm chủ của tỉnh;

b) chào đón hồ sơ, thẩmđịnh, trình Ủy ban quần chúng tỉnh cấp thủ tục phép triển lãm mỹ thuật, cấp giấyphép tạo tượng đài, tranh hoành tráng, cấp chứng từ phép tổ chức triển khai trại sáng sủa tácđiêu khắc, cấp, tịch thu giấy phép triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam, cấp,thu hồi bản thảo đưa tòa tháp nhiếp hình ảnh từ việt nam ra quốc tế triển lãmtheo chế độ của pháp luật;

c) cấp chứng từ phép saochép tòa tháp mỹ thuật về danh nhân văn hóa, hero dân tộc, lãnh tụ; cấp, cấplại, thu hồi giấy phép tổ chức triển lãm do các tổ chức, cá nhân trên địa phận tỉnhđưa ra quốc tế không vày mục đích thương mại và do cá nhân nước kế bên tổ chứctrên địa phận tỉnh không vì mục đích thương mại; phê duyệt ngôn từ tác phẩm mỹthuật, thành tựu nhiếp hình ảnh nhập khẩu nhằm mục đích marketing theo nguyên lý củapháp luật;

d) chào đón thông báo tổchức thi sáng tác tác phẩm mỹ thuật thuộc phạm vi cai quản của tỉnh; tiếp nhận thôngbáo tổ chức triển lãm, tạm dừng chuyển động triển lãm bởi tổ chức, cá nhân tổ chứctrên địa bàn tỉnh không do mục đích thương mại dịch vụ theo dụng cụ của pháp luật;

đ) làm chủ hoạt đụng muabán, trưng bày, xào luộc tác phẩm thẩm mỹ trên địa phận tỉnh.

5. Về quyền tác giả, quyềnliên quan cùng công nghiệp văn hóa:

a) Tổ chức thực hiện cácbiện pháp bảo đảm quyền và ích lợi hợp pháp ở trong nhà nước, tổ chức và cá nhân vềquyền tác giả, quyền tương quan theo hiện tượng của pháp luật;

b) Tổ chức tiến hành vàhướng dẫn, khám nghiệm việc triển khai các phép tắc về cung cấp, hợp tác, để hàng,sử dụng và bảo vệ quyền tác giả so với tác phẩm, quyền liên quan đối với cuộcbiểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, lịch trình phát sóng và chính sách nhuận bút,thù lao mang lại tác giả, chủ tải quyền tác giả, quyền tương quan trên địa bàn tỉnh;

c) Tổ chức tiến hành cácmục tiêu, nhiệm vụ phát triển các ngành công nghiệp văn hóa truyền thống trên địa phận tỉnh;tổ chức kiểm tra soát, khuyến cáo hoặc đề xuất trình cấp gồm thẩm quyền ban hành cơ chế,chính sách, giải pháp quan trọng phát triển các ngành công nghiệp văn hóa trên địabàn tỉnh.

6. Về thư viện:

a) công ty trì, kết hợp vớiSở thông tin và media tham mưu Ủy ban quần chúng. # tỉnh quy định câu hỏi tiếpnhận xuất bạn dạng phẩm trên địa bàn tỉnh của thư viện tỉnh; phối hợp với Sở Thôngtin và truyền thông media chuyển giao những xuất bản phẩm giữ chiểu trên địa bàn tỉnhcho thư viện tỉnh theo lý lẽ của pháp luật;

h) mừng đón và gồm văn bảntrả lời đối với thông báo thành lập, sáp nhập, đúng theo nhất, chia, tách, giải thể,chấm ngừng hoạt rượu cồn thư viện của thư viện chăm ngành ở cấp cho tỉnh, tủ sách cấphuyện, thư viện đại học, tủ sách của tổ chức, cá thể nước ngoài gồm phục vụngười nước ta có trụ sở trên địa phận theo phân cấp, ủy quyền của Ủy ban nhândân tỉnh;

c) giải đáp thư việncác huyện, thành phố xây dựng quy chế tổ chức và chuyển động theo nguyên lý của BộVăn hỏa, Thể thao với Du lịch;

d) Trình cấp có thẩm quyềnban hành chế độ hỗ trợ, thu hút sản xuất và phát triển mạng lưới thư việntrên địa bàn tỉnh, khích lệ tổ chức, cá nhân gia hạn thư viện cùng đồng,thư viện tư nhân tất cả phục vụ cộng đồng trên địa bàn tỉnh; tân tiến hóa thư viện;xây dựng cơ chế phối kết hợp giữa thư viện với cơ quan, tổ chức đề cải tiến và phát triển thưviện và văn hóa đọc trên địa bàn.

7. Về quảng cáo:

a) nhà trì, phối kết hợp vớicác sở, ban, ngành tương quan thẩm định, trình Ủy ban dân chúng tỉnh cấp, cung cấp lại,sửa đổi, xẻ sung, thu hồi giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệpquảng cáo nước ngoài bỏ lên địa bàn tỉnh;

b) chào đón và cách xử trí hồsơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng - rôn; thông báo tổchức đoàn người triển khai quảng cáo trên địa bàn tỉnh;

c) góp Ủy ban nhân dântỉnh tổ chức việc xây dựng, phê duyệt, triển khai Quy hoạch quảng cáo ko kể trời,báo cáo chu trình việc quản lý hoạt động quảng cáo trên địa bàn tỉnh;

d) bình chọn và xử lýtheo thẩm quyền các hành vi vi phi pháp luật về chuyển động quảng cáo bên trên cácphương tiện pr theo biện pháp của pháp luật.

Xem thêm: Những Hình Ảnh Con Thỏ Chibi Đẹp, Dễ Thương Làm Hình Nền Cute

8. Về văn hóa quầnchúng, văn hóa truyền thống dân tộc và tuyên truyền cổ động:

a) giải đáp và tổ chứcthực hiện nay quy hoạch có liên quan đến thiết chế văn hóa, thể thao cửa hàng trên địabàn tỉnh sau khoản thời gian được Ủy ban quần chúng tỉnh phê duyệt;

b) gợi ý xây dựngquy chế tổ chức triển khai và buổi giao lưu của các thiết chế văn hóa, thể thao đại lý trên địabàn tỉnh theo quy định của bộ Văn hóa, Thể thao với Du lịch;

c) phía dẫn thực hiện nếpsống sang trọng trong việc cưới, vấn đề tang; xây dựng mái ấm gia đình văn hóa, khu dân cưvăn hóa, cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa trên địa bàn tỉnh;

d) nhà trì, phối kết hợp vớicác sở, ban, ngành, đoàn thể lãnh đạo và hướng dẫn phong trào “Toàn dân đoàn kếtxây dựng cuộc sống văn hóa”; phụ trách là cơ quan thường trực Ban chỉ đạophong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thức giấc Cao Bằng;

đ) Tổ chức tiến hành vàkiểm tra việc thực hiện chính sách văn hóa dân tộc, bảo tồn, phát huy, phạt triểncác giá bán trị văn hóa truyền thống vật thể, phi đồ gia dụng thể của cộng đồng các dân tộc trên địa bàntỉnh;

e) chỉ dẫn và tổ chứcthực hiện kế hoạch vận động tuyên truyền cổ động ship hàng các trách nhiệm chính trị,kinh tế, văn hóa, xã hội cùng quy hoạch có tương quan đến khối hệ thống cổ rượu cồn trựcquan trên địa bàn tỉnh;

g) tổ chức thi (hội thi,hội diễn), tiệc tùng văn nghệ quần chúng, tuyên truyền giữ động, thi sáng sủa táctranh cổ động, nhiều cổ động; cung cấp tài liệu tuyên truyền, tranh cổ động phụcvụ nhiệm vụ chính trị, tởm tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn tỉnh; chỉ dẫn vàkiểm tra việc thực hiện thi (hội thi, hội diễn), liên hoan văn nghệ quần chúng,tuyên truyền lưu động và các vận động văn hóa không giống trên địa bàn tỉnh;

h) phía dẫn, kiểm tra,cấp, điều chỉnh, tịch thu Giấy phép đầy đủ điều kiện marketing dịch vụ karaoke, dịchvụ vũ trường; quản lý hoạt động sale dịch vụ văn hóa, trò đùa điện tửkhông nối mạng và vui chơi giải trí giải trí nơi nơi công cộng trên địa phận tỉnh theo quy địnhcủa pháp luật;

i) hướng dẫn, kiểm traviệc sử dụng Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca, chân dung chủ tịch Hồ Chí Minh theoquy định của pháp luật;

k) Tham mưu, chỉ dẫn vàkiểm tra việc thực hiện quy định về ngày thành lập, ngày truyền thống, ngày hưởngứng trên địa bàn tỉnh;

l) phía dẫn tổ chức cáclễ hội, cai quản hoạt đụng lễ hội, tiến hành nếp sống sang trọng trong lễ hội.

9. Hướng dẫn, tổ chức thựchiện với kiểm tra câu hỏi xây dựng, triển khai hương ước, quy ước trên địa phận tỉnhtheo cơ chế của pháp luật.

10. Về văn học:

a) Tổ chức thực hiện cơchế, chính sách về chuyển động văn học trên địa bàn tỉnh theo nguyên tắc của phápluật;

b) phía dẫn, tổ chức thựchiện và kiểm tra chuyển động văn học trên địa phận tỉnh theo hiện tượng của pháp luật.

11. Về công tác làm việc giađình:

a) Tổ chức tiến hành vàkiểm tra việc triển khai các chế độ của lao lý liên quan lại đến công tác giađình, bảo đảm quyền bình đẳng giới trong gia đình và phòng, chống đấm đá bạo lực giađình;

b) tham vấn Ủy ban nhândân thức giấc xây dựng, khiếu nại toàn nhóm ngũ nhân lực làm công tác làm việc gia đình;

c) Tuyên truyền, giáo dụcđạo đức, lối sống, biện pháp ứng xử trong mái ấm gia đình Việt Nam;

d) Tổ chức tích lũy sốliệu, xử lý, report thông tin về gia đình và phòng, chống đấm đá bạo lực gia đình;

đ) Thẩm định, trình Ủyban dân chúng tỉnh cấp giấy chứng nhận đăng ký buổi giao lưu của cơ sở hỗ trợ nạnnhân bạo lực gia đình, giấy ghi nhận đăng ký hoạt động vui chơi của cơ sở support vềphòng, chống bạo lực mái ấm gia đình theo cơ chế của pháp luật;

e) cấp chứng từ chứng nhậnnghiệp vụ âu yếm nạn nhân đấm đá bạo lực gia đình, giấy chứng nhận nghiệp vụ tứ vấnvề phòng, chống đấm đá bạo lực gia đình; cấp thẻ nhân viên chăm sóc nạn nhân bạo lựcgia đình, thẻ nhân viên hỗ trợ tư vấn về phòng, chống đấm đá bạo lực gia đình.

12. Về thể dục, thểthao:

a) giải đáp và tổ chứcthực hiện nay quy hoạch bao gồm liên quan, kế hoạch cải tiến và phát triển thể dục, thể thao ngơi nghỉ địaphương sau khi được phê duyệt;

b) Phối phù hợp với tổ chứcxã hội - công việc và nghề nghiệp về thể dục thể thao tuyên truyền về lợi ích, chức năng của thể dục,thể thao; vận tải mọi fan tham gia cách tân và phát triển phong trào thể dục, thể thao;phổ biến kiến thức, hướng dẫn tập luyện thể dục, thể thao tương xứng với sở thích,lứa tuổi, giới tính, nghề nghiệp và công việc và tình trạng sức mạnh của tín đồ dân;

c) tổ chức tập huấnchuyên môn so với người chỉ dẫn tập luyện thể dục thể thao theo quy định của cục trưởngBộ Văn hóa, Thể thao với Du lịch;

d) Xây dựng khối hệ thống giảithi đấu, kế hoạch thi đấu và chỉ huy hướng dẫn tổ chức các cuộc thi đấu thểthao cung cấp tỉnh;

đ) giúp Ủy ban nhân dântỉnh làm chủ nhà nước so với các hoạt động thể thao giải trí trên địa bàn tỉnh;

e) nhà trì, phối hợp vớicác tổ chức, cơ quan tương quan tạo điều kiện, hướng dẫn người cao tuổi, ngườikhuyết tật, con trẻ em, thanh thiếu hụt niên cùng các đối tượng quần chúng khác tham giahoạt hễ thể dục, thể thao;

g) tổ chức khai thác, bảotồn, gợi ý tập luyện, biểu diễn và thi đấu những môn thể dục thể thao dân tộc, tròchơi đi lại dân gian, các cách thức rèn luyện sức khỏe truyền thống; phối hợpvới các cơ quan, tổ chức có liên quan phổ biến các môn thể thao dân tộc ra nướcngoài;

h) hướng dẫn và tổ chứckiểm tra, review phong trào thể dục, thể dục thể thao quần chúng trên địa bàn tỉnh;

i) Phối hợp với Sở Giáodục với Đào tạo, Sở Lao rượu cồn - yêu đương binh cùng Xã hội, Bộ chỉ đạo quân sự tỉnh,Công an tỉnh, bộ đội Biên chống tỉnh và các cơ quan gồm liên quan tổ chức thựchiện giáo dục và đào tạo thể chất, vận động thể thao trong các cơ sở đào tạo, các đại lý giáodục nghề nghiệp, lực lượng vũ trang, quần thể công nghiệp trên địa phận tỉnh;

k) thiết kế và tổ chứcthực hiện planer tuyển chọn, đào tạo, đào tạo và giảng dạy vận rượu cồn viên; planer thiđấu các đội tuyển thể dục thể thao của tỉnh sau khi được cấp bao gồm thẩm quyền phê duyệt;

l) chế tạo kế hoạch vàhướng dẫn tổ chức triển khai Đại hội thể dục thể thao thể thao các cấp; phối phù hợp với các ban,ngành, ban ngành liên quan tổ chức triển khai giải thi đấu quốc gia, khu vực và thế giới saukhi được cấp gồm thẩm quyền giao và phê duyệt;

m) Tổ chức tiến hành chếđộ, chính sách đối với đào tạo và huấn luyện viên, trọng tài, vận chuyển viên của tỉnh giấc trongcác chuyển động thi đấu thể dục, thể thao sau thời điểm được cấp gồm thẩm quyền phê duyệtvà theo cơ chế của pháp luật;

n) tổ chức kiểm tra cácđiều kiện gớm doanh hoạt động thể thao của câu lạc cỗ thể thao chăm nghiệp,doanh nghiệp cùng hộ ghê doanh hoạt động thể thao; cấp cho giấy ghi nhận đủ điềukiện khiếp doanh chuyển động thể thao cho câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp vàdoanh nghiệp ghê doanh vận động thể thao theo khí cụ của pháp luật.

13. Về du lịch:

a) Tổ chức tiến hành điềutra, đánh giá, phân loại, xây dựng đại lý dữ liệu, quản ngại lý, bảo vệ, bảo tồn,khai thác, sử dụng phải chăng và phát triển tài nguyên phượt của tỉnh;

b) thực hiện các biệnpháp để làm chủ môi ngôi trường du lịch, quần thể du lịch, điểm phượt trên địa bàn tỉnh;tham gia ý kiến so với các dự án phát triển du lịch trên địa bàn;

c) Nghiên cứu, khảo sát,lựa chọn vị trí có tiềm năng vạc triển phượt cộng đồng; lời khuyên chính sáchhỗ trợ về trang thiết bị buộc phải thiết ban sơ và bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng phụcvụ khách du ngoạn cho cá nhân, hộ mái ấm gia đình trong xã hội tham gia hỗ trợ dịchvụ du lịch; cung ứng xúc tiến sản phẩm phượt cộng đồng;

d) Thẩm định, trình Ủyban quần chúng tỉnh đưa ra quyết định công dấn khu du ngoạn cấp tỉnh với điểm du lịchtrên địa bàn tỉnh; tổ chức triển khai lập làm hồ sơ trình Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Bộ Vănhóa, thể thao và du lịch công dấn khu du lịch giang sơn và tổ chức chào làng saukhi có đưa ra quyết định công nhận;

đ) Cấp, cấp cho lại, điều chỉnh,gia hạn, thu hồi Giấy phép thành lập và hoạt động văn chống đại diện của người tiêu dùng kinhdoanh dịch vụ thương mại lữ hành nước ngoài đặt trên địa bàn tỉnh; chào đón thông báo bằngvăn bạn dạng của cửa hàng đại lý lữ hành về thời điểm bước đầu hoạt hễ kinh doanh, địa điểmkinh doanh, tin tức về doanh nghiệp lớn giao đại lý phân phối lữ hành; cấp, cấp cho lại, cấp cho đổi,thu hồi Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa theo pháp luật của pháp luật;

e) Thẩm định, công nhận,công bố danh sách cơ sở lưu giữ trú du lịch hạng 01 sao, hạng 02 sao, hạng 03 saovà cơ sở sale dịch vụ du ngoạn khác đạt tiêu chuẩn phục vụ khách hàng du lịch;tổ chức kiểm tra, giám sát điều kiện tối thiểu về đại lý vật chất kỹ thuật với dịchvụ của cơ sở lưu trú du lịch, unique cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch khácđạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch; tịch thu quyết định thừa nhận trong trườnghợp cơ sở lưu trú du lịch, cơ sở marketing dịch vụ du ngoạn khác ko duy trìchất lượng theo tiêu chuẩn chỉnh đã được công nhận;

g) mừng đón thông báo bằngvăn bạn dạng của các đại lý lưu trú du lịch trước lúc đi vào hoạt động hoặc tất cả sự ráng đổivề tên, một số loại hình, quy mô, địa chỉ cửa hàng thông tin về người thay mặt theo pháp luật,cam kết đúc đủ điều kiện sale dịch vụ lưu trú phượt theo mức sử dụng của phápluật;

h) mừng đón thông báo bằngvăn phiên bản của tổ chức, cá nhân trực tiếp marketing sản phẩm phượt có nguy cơ tiềm ẩn ảnhhưởng đến tính mạng, sức khỏe của khách du lịch trước khi ban đầu kinh doanh vàtổ chức kiểm tra, chào làng danh mục tổ chức, cá nhân đáp ứng không thiếu thốn các biệnpháp bảo đảm an toàn cho khách du lịch trên Cổng thông tin điện tử của Sở;

i) Cấp, cấp lại, đối,thu hồi thẻ trả lời viên phượt quốc tế, thẻ khuyên bảo viên du lịch nội địa,thẻ khuyên bảo viên du lịch tại điểm theo công cụ của pháp luật; kiểm tra hoạtđộng đào tạo, tu dưỡng nghiệp vụ và vận động hướng dẫn du lịch trên địa bàn;

k) xuất bản kế hoạch,chương trình xúc tiến du lịch của địa phương phù hợp với chiến lược, kế hoạch,chương trình xúc tiến du lịch tổ quốc và tổ chức triển khai thực hiện sau thời điểm được phêduyệt;

l) Tổ chức các khóa cậpnhật kỹ năng và kiến thức và cung cấp giấy ghi nhận khóa update kiến thức đến hướng dẫnviên phượt nội địa và lý giải viên phượt quốc tế.

14. Tổ chức triển khai đào tạo, bồidưỡng, huấn luyện đối với các kĩ năng văn hóa nghệ thuật và thẩm mỹ và thể dục, thể thaotrên địa phận tỉnh.

15. Thực hiện công tácthi đua, khen thưởng thuộc nghành được giao làm chủ theo phương tiện của pháp luậtvề thi đua, khen thưởng.

16. Tiến hành các nhiệmvụ khác vì Ủy ban quần chúng tỉnh, quản trị Ủy ban ban dân chúng tỉnh giao với theoquy định của pháp luật.

ChươngII

CƠ CẤU TỔ CHỨCVÀ LÃNH ĐẠO SỞ

Điều3. Cơ cấu tổ chức

1. Các phòng tham vấn tổnghợp và trình độ nghiệp vụ ở trong Sở:

a) Văn phòng;

b) điều tra Sở;

c) Phòng tổ chức - Phápchế;

d) Phòng thống trị Văn hóavà Gia đình;

đ) Phòng cai quản Du lịch;

e) Phòng thống trị Thể dụcthể thao.

2. Những đơn vị sự nghiệptrực ở trong Sở:

a) Trung tâm văn hóa truyền thống vàThông tin Du lịch;

b) Trung tâm Đào tạo,Thi đấu Thể thao cùng Nghệ thuật;

c) Đoàn Nghệ thuật;

d) Ban quản lý các ditích Quốc gia đặc biệt tỉnh Cao Bằng;

đ) Ban thống trị Công viênđịa hóa học Non nước Cao Bằng;

e) kho lưu trữ bảo tàng tỉnh;

g) thư viện tỉnh.

Điều4. Giám đốc và những Phó chủ tịch Sở

1. Giám đốc Sở là Ủyviên Ủy ban dân chúng tỉnh vì chưng Hội đồng quần chúng tỉnh bầu, do chủ tịch Ủy bannhân dân tỉnh té nhiệm, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân, quản trị Ủy bannhân dân tỉnh và trước điều khoản về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền lợi củasở và thực hiện nhiệm vụ, nghĩa vụ và quyền lợi của Ủy viên Ủy ban dân chúng tỉnh theo Quychế thao tác làm việc và cắt cử của Ủy ban quần chúng tỉnh; triển khai các chức trách,nhiệm vụ của Giám đốc vẻ ngoài tại Điều 7 Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04tháng 4 năm 2014 của chính phủ nước nhà quy định tổ chức những cơ quan trình độ thuộc Ủyban quần chúng tỉnh, tp trực nằm trong Trung ương.

2. Phó giám đốc Sở bởi vì Chủtịch Ủy ban dân chúng tỉnh chỉ định theo kiến nghị của Giám đốc, giúp giám đốc thựchiện một hoặc một vài nhiệm vụ ví dụ do giám đốc phân công và chịu trách nhiệmtrước chủ tịch và trước quy định về tiến hành nhiệm vụ được phân công. KhiGiám đốc vắng vẻ mặt, một phó tổng giám đốc được chủ tịch ủy nhiệm cầm Giám đốc điềuhành các buổi giao lưu của sở.

3. Sở Văn hóa, Thể thaovà du lịch có giám đốc và 03 Phó Giám đốc.

ChươngIII

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều5. Trọng trách thi hành

1. Sở Văn hóa, Thể thaovà phượt chịu trọng trách triển khai thực hiện quy định chức năng, nhiệm vụ,quyền hạn, cơ cấu tổ chức tổ chức đã có Ủy ban quần chúng. # tỉnh phê duyệt.

2. Trong quá trình thựchiện, nếu gồm văn phiên bản của phòng ban nhà nước cấp trên điều chỉnh, bổ sung, cố kỉnh thếcác trọng trách của ngành. Giám đốc Sở Văn hóa, thể thao và phượt trình Ủy bannhân dân thức giấc xem xét, đưa ra quyết định việc sửa đổi, xẻ sung, thay thế sửa chữa Quyết địnhnày đến phù hợp./.